Goodies

חומרים שימושיים למבחני התואר הראשון

שנה א'

התפלגות בינומית

08

בדיקת השערות

09

הסתברות - שאלות עץ

07

שנה ב'

עצמת מבחן

02

אופרציות ותקפים

05

אפקטים בניתוח שונות

03

מערך ניסוי רב גורמי

06

עץ בחירה במבחן סטטיסטי

01

ניתוח שונות

04

השאירו פרטים ונחזור אליכם